Detail

Bahnhofbrücke
Bahnhofbrücke

07.12.1995 / JA [PAB.BAH7.005]

weiter>