Detail

Bahnhofbrücke
Bahnhofbrücke

12.04.1911 / JA [PAB.BAH6.034]

weiter>